Koi Koi with Twins

Koi Koi with Twins

The exchange rate of Japanese yen per dollar is 147 yen.