Yokosuka yasai

Yokosuka yasai

The exchange rate of Japanese yen per dollar is 147 yen.